Portfolio - Vikki

1025557.jpg
V3.jpg
V2.jpg
V1.jpg

Ukrainian blonde kitty Vikki is 5'6, athletic and toned, perky 32B, has gorgeous hazel eyes and glowing ivory tone skin. Vikki is bubbly and flirty, likes to have fun!